การรับประกันคุณภาพสินค้า ยางรถยนต์

สามารถดูรายชื่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศได้ ที่นี่

การรับประกันผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ Falken ทั้งหมด ที่กำหนดในนโยบายการรับประกันสินค้าฉบับนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ของบริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า / ผู้ซื้อ ว่าได้รับการประกันความพึงพอใจ ในคุณสมบัติที่ดี อันเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการ การผลิต และ/ หรือคุณภาพของสินค้า

ความชำรุดบกพร่องในการผลิตจะได้รับการรับประกันตามนโยบายนี้ ซึ่งนโยบายนี้จะนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายใต้การใช้งานตามปกติ ซึ่งใช้กับทุกสภาพแวดล้อมได้

ในกรณีที่ขาดการบำรุงรักษายางอย่างเหมาะสมหรือใช้งานผิดประเภท นโยบายนี้จะไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ยางดังกล่าวจะไม่สึกหรือไม่พังหรือกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้การไม่ได้

1. เงื่อนไขการรับประกัน

เนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถควบคุมการนำยางไปใช้งานของผู้ซื้อในสภาวะต่างๆได้ ดังนั้น การรับประกันผลิตภัณฑ์ยาง Falken นี้จะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายของยาง อันเกิดจากความบกพร่องในการออกแบบ กรรมวิธีในการผลิต และ / หรือวัสดุ ที่ใช้ในการผลิต และไม่ครอบคลุมถึงเหตุดังต่อไปนี้

1.1 ยางที่ได้รับความเสียหายจากอันตรายบนถนน จากการใช้งานบนท้องถนนตามปกติ เช่น บาด, ตำ, ทะลุ หรือบวมจาก ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ว,ขอบถนน , ซากปรักหักพัง หรือเหตุไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
1.2 ยางที่ได้รับการถอด/ประกอบใส่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ยาง/กระทะล้อไม่สมดุลกัน หรือการปะซ่อม
1.3 ยางที่ได้รับความเสียหายหรือยางที่สึกก่อนเวลาอันเหมาะสมหรือยางที่สึกผิดปกติ อันเนื่องมาจากการใช้อัตราลมยางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือรถยนต์เคลื่อนที่ในขณะยางแบน
1.4 ยางที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากสภาพยางแบน, ไม่มีลมอยู่ภายในยาง
1.5 ยางที่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากรถยนต์เคลื่อนที่ในขณะยางแบน, ไม่มีลมอยู่ภายในยาง หรือลมยางต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
1.6 ยางที่สึกก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือ ยางที่สึกผิดปกติอันเนื่องมาจากสภาพทางกลไกที่บกพร่องของยานพาหนะ รวมถึง ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง, ล้อไม่สมดุล และการบกพร่องของระบบเบรก หรือโช๊กอัพ
1.7 ยางที่ติดตั้งหรือใช้กับวาล์ว กระทะล้อ หรือล้อที่ไม่เหมาะสมตามประเภทยาง
1.8 ยางเสื่อมสภาพ: ยางที่มีความลึกร่องดอกยางที่ยังเหลืออยู่ เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.6 มม.
1.9 ยางที่ได้รับการซ่อมหรือหล่อดอกยาง
1.10ยางที่ต้องรับน้ำหนักรถที่บรรทุกเกินมาตรฐานของยางที่กำหนด หรือยางของรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด  โดยพิจารณาตามข้อมูลที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทผู้ผลิต
1.11 ยางที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และนำมาขายใหม่
1.12 ยางที่เก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสม
1.13 ยางที่ถูกใช้ผิดจากลักษณะการใช้งานที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยางของบริษัทผู้ผลิต
1.14
ยางที่ชำรุด หรือ ถูกทำลายจากสารเคมี จากไฟ จากน้ำ จากการประสบอุบัติเหตุ หรือ จากการเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงรูปร่างลักษณะของตัวรถและช่วงล่างให้แตกต่างไปจากเดิม
1.15 ยางที่ซื้อมาจากร้านยางที่ไม่ใช่ผู้แทcนจำหน่าย หรือได้รับการเห็นชอบจากบริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
1.16 ยางที่เสียหายเนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ
1.17 ยางที่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทย

2. ระยะเวลารับประกัน

ผลิตภัณฑ์ยาง Falken จะรับประกันการใช้งาน เป็นระยะเวลา 48 เดือน (4 ปี) โดยนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเท่านั้น เว้นแต่เป็นเหตุที่เกี่ยวกับความเสียหายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1

3. เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยภายใต้การรับประกัน

การรับประกันคุณภาพยางจะคำนวณจาก ระดับความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่:

3.1 ถ้ายางฟอลเก้น ไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ นโยบายการรับประกันนี้ ก็จะรับประกันยางตามสัดส่วนของความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่
3.2 ความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่ จะถูกคำนวณดังต่อไปนี้
ความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่ = ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ – 1.6 (มม.)
ความลึกร่องดอกยางที่มีความลึกน้อยว่า 1.6 มม. (ความสูงของสะพานยาง) จะไม่ถือว่าเป็นความลึกร่องดอกยางที่ยังใช้งานได้ที่เหลืออยู่
3.3 ยางที่จะได้รับการชดเชย ต้องเป็นยางที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ในสภาพที่สามารถชดเชยได้ ตามข้อกำหนดในนโยบายนี้
3.4 การชดเชยจะให้ผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้คำนวณ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ราคายาง หมายถึง ราคาขาย ณ วันที่ผู้ซื้อซื้อยาง / ในกรณีผู้ซื้อไม่สามารถยืนยันราคาที่ซื้อได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ราคาที่ทางบริษัทฯกำหนด
3.5 ผู้ซื้อจะได้รับค่าชดเชยเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อยาง Falken เส้นใหม่ และจะไม่สามารถเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

3.6 นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือความรับผิด สำหรับการชดเชยค่าบริการอันเกิดขึ้นจากค่าถอดใส่ยาง ค่าเสียเวลา ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้รถยนต์ ค่าความไม่สะดวก ผลจากความเสียหายที่ตามมาโดยอ้อมและผลจากความเสียหายอื่นตามที่กฎหมายอนุญาต
3.7 นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้จะรับประกันเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น หากมีข้อความใดๆปรากฏในสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายหรือในสัญญาอื่นๆซึ่งขัดกับนโยบายนี้ให้ถือว่าข้อความนั้นไม่มีผลบังคับใช้
3.8 บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดเสียหายของสินค้าก่อนที่จะอนุมัติการชดเชย
3.9 บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซม หรือการชดเชยมูลค่ายางตามอัตราส่วนของดอกยางที่ยังคงเหลืออยู่ ในกรณีที่มีผลการตรวจสอบแสดงว่ายางเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
3.10 บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติคืนเงิน หรือ การชดเชย ในกรณีที่ผลตรวจสอบแสดงว่า สาเหตุของความเสียหายไม่ได้เป็นผลจากคุณภาพสินค้ารวมถึง ด้านการออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือ วัสดุที่ใช้ในการผลิต
3.11 ยางที่ได้รับการชดเชย จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ลูกค้าต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบยางเพิ่มเติม
3.12 การรับประกันนี้ จะไม่ครอบคลุมถึง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอาชญากรรม หรือการกระทำโดยความจงใจ ไฟไหม้ โจรกรรม หรือถูกใช้ในการแข่งขันรถยนต์ หรือการใช้งานที่ผิด
3.13 การชดเชยต่างๆ บริษัทจะทำการชดเชยผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น

4. ข้อกำหนดทั่วไป

4.1 บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด จะรับประกันคุณภาพยางภายใต้นโยบายการรับประกันคุณภาพยางผ่านผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้น
4.2 นโยบายการรับประกันคุณภาพยางนี้จะไม่รับประกันยางรถยนต์ Falken ที่ได้รับความเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากความผิดของลูกค้า หรืออุบัติภัยใดๆที่ไม่ใช่ความผิดของ Falken และให้ถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลงแล้ว
4.3 บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายเพื่อความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า